Obchodné podmienky

Napísal: Denisa Veselská.

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Jogaprezdravie.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy, ktoré vznikajú na základe a/alebo v súvislosti s predajom produktov spoločnosťou Ing. Denisa Veselská-Consulting, so sídlom Kuzmányho 45, 040 01 Košice, IČO: 46762051, v Živnostenskom registri Obvodného úradu Košice (číslo živn. registra: 820-72930P13) (ďalej len „Prevádzkovateľ”) prostredníctvom internetového obchodu Jogaprezdravie.sk (ďalej len „Obchod“) umiestneného na internetových stránkach www.jogaprezdravie.sk (ďalej len „stránky Obchodu”).

1.2. Produktmi predávanými prostredníctvom Obchodu sa rozumejú produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránkach Obchodu (ďalej len „Produkty“ alebo „Produkt“).

1.3. Na objednávanie Produktov prostredníctvom Obchodu je oprávnená:

1.3.1. fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov a má plnú spôsobilosť na právne úkony,
1.3.2. právnická osoba, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony, (ďalej len „Objednávateľ“).

Ak za Objednávateľa koná (napr. uskutočňuje objednávku Produktov) fyzická osoba, na konanie voči Prevádzkovateľovi je oprávnená len ak dovŕšila vek 18 rokov, má plnú spôsobilosť na právne úkony a je oprávnená na takéto konanie v mene a na účet Objednávateľa.

2. Užívateľské konto

2.1. Objednávateľ sa môže zaregistrovať na stránky Obchodu, a to vyplnením a uložením elektronického registračného formulára umiestneného na internetovej stránke http://www.jogaprezdravie.sk/registracia (ďalej len „Registrácia“), t.j. vyplnením Registračného formulára podľa bodu 2.5. týchto VOP a jeho odoslaním Prevádzkovateľovi potvrdením tlačítka „Uložiť“.

2.2. V rámci Registračného formulára je Objednávateľ povinný vyplniť povinné údaje (t.j. položky označené v rámci Registračného formulára ako povinné) a oprávnený vyplniť ďalšie kontaktné, fakturačné a doručovacie údaje. Všetky vypĺňané údaje (tak povinné ako aj nepovinné údaje, ktoré sa Objednávateľ rozhodol vyplniť) je Objednávateľ povinný vyplniť úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých vyplnených údajov a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.

2.3. Akúkoľvek zmenu vyplnených údajov je Objednávateľ povinný bezodkladne aktualizovať, a to prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov, ktorý sa sprístupní po prihlásení sa Objednávateľa do jeho Užívateľského konta v záložke Profil -» Užívateľský účet.

2.4. Údaje vyplnené Objednávateľom v rámci Registračného formulára a/alebo aktualizované prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov sú Prevádzkovateľom považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne.

2.5. V rámci registrácie na stránky Obchodu je Objednávateľ povinný riadne sa oboznámiť s týmito VOP a vyplnením príslušného okienka nachádzajúceho sa v Registračnom formulári potvrdiť, že pred registráciou na stránky Obchodu sa riadne oboznámil s týmito VOP, týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

2.6. Bez zbytočného odkladu po registrácii Objednávateľa na stránky Obchodu (t.j. po jej úspešnom ukončení) Prevádzkovateľ na základe údajov vyplnených Objednávateľom v rámci Registračného formulára vytvorí Objednávateľovi jeho užívateľské konto (inde aj „Užívateľské konto“). Užívateľským kontom sa rozumie unikátne konto Objednávateľa umiestnené na stránkach Obchodu, ktoré umožňuje rýchlu a prehľadnú komunikáciu medzi Objednávateľom a Prevádzkovateľom, najmä prezeranie, výber a objednávanie Produktov a ďalšie skutočnosti a aktivity významné pre realizáciu právnych vzťahov podľa týchto VOP. Užívateľské konto je chránené prihlasovacím menom (login) a heslom, ktoré Objednávateľ uviedol v rámci Registračného formulára alebo aktualizoval prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov. Objednávateľ je povinný prihlasovacie meno a heslo k svojmu Užívateľskému kontu chrániť pred stratou a zneužitím. Ak sa ktokoľvek prihlási do Užívateľského konta Objednávateľa s použitím správneho prihlasovacieho mena a hesla a uskutoční akékoľvek konanie (napr. objednávku Produktov), má sa za to, že ide o konanie Objednávateľa, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Objednávateľovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o vytvorení Užívateľského konta a v prípadoch podľa bodu 8.5. a 8.6. týchto VOP aj o zablokovaní alebo zrušení Užívateľského konta.

2.7. Užívateľské konto nemusí byť dostupné nepretržite, najmä v prípadoch údržby hardwarového a/alebo softwarového vybavenia Prevádzkovateľa a/alebo tretích osôb (napr. subdodávateľov Prevádzkovateľa, poskytovateľov internetových služieb atď.), čo Objednávateľ berie na vedomie a akceptuje. Objednávateľovi v tejto súvislosti nevzniká právo na akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu.

2.8. Na objednávanie Produktov prostredníctvom Obchodu sa vyžaduje registrácia. Registrácia na stránky Obchodu môže mať pre Objednávateľa viacero výhod, ako napríklad:

2.8.1. možnosť sledovať stav svojich aktuálnych objednávok, 2.8.2. prehľad nad svojimi už realizovanými objednávkami, 2.8.3. odpadnutie potreby pri každej novej objednávke opakovane vypĺňať svoje kontaktné, fakturačné a doručovacie údaje, 2.8.4. možnosť zúčastniť sa na súťažiach a ďalších akciách o zaujímavé produkty a darčeky.

Aktuálne podmienky súťaží a ďalšie akcie sú uvedené na aktuálnych stránkach Obchodu.

3. Objednávanie Produktov a uzavretie Kúpnej zmluvy

3.1. Po vstupe na stránky Obchodu si Objednávateľ môže prehliadať na nich ponúkané Produkty (t.j. Produkty, ktoré sa nachádzajú v aktuálnej ponuke Obchodu uvedenej na stránkach Obchodu). Produkty sú za účelom väčšej prehľadnosti stránok Obchodu zaradené do viacerých kategórií. Stránky Obchodu uvádzajú stručný popis jednotlivých Produktov, ich cenu, prípadne aj ďalšie informácie a podmienky poskytovania plnení.
Cena Produktu, za ktorú môže Objednávateľ v danom okamihu Produkt objednať, je uvedená na stránkach Obchodu pri danom Produkte (ďalej len „cena Produktu“). Cena Produktov je uvádzaná v mene euro, a to vrátane DPH. V cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na dodanie Produktu Objednávateľovi (napr. poštovné), ak na stránkach Obchodu nie je výslovne uvedené inak (napr. v popise daného Produktu).
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočňovať zmeny aktuálnej ponuky Produktov (napr. zaradiť nové Produkty do aktuálnej ponuky, vyradiť niektoré už zaradené Produkty z aktuálnej ponuky, atď.) ako aj zmenu ceny Produktov. Aktuálna ponuka Produktov a ceny Produktov sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny Produktu nemá vplyv na cenu Produktu objednaného pred uvedením (uverejnením) zmenenej ceny daného Produktu na stránkach Obchodu.

3.2. Stránky Obchodu ďalej uvádzajú Prevádzkovateľom ponúkané spôsoby dopravy (t.j. dodania) objednaných Produktov Objednávateľovi (najmä poštou, kuriérom alebo osobným odberom v sídle prevádzkarni spoločností Zásielkovňa.sk uvedených na stránkach pri spôsobe doručenia, a cenu jednotlivých spôsobov dopravy objednaných Produktov. Výber konkrétneho spôsobu dopravy objednaných Produktov pritom patrí Objednávateľovi. Ak stránky Obchodu výslovne neuvádzajú inak (napr. v popise Produktu), v cene Produktu nie sú zahrnuté náklady na jeho dopravu Objednávateľovi. Náklady na dopravu Produktu Objednávateľovi (napr. poštovné, ďalej len „cena Dopravy“) pritom znáša v plnom rozsahu Objednávateľ, ak stránky Obchodu výslovne neuvádzajú inak (napr. v prípade, ak cena Produktov objednávaných v rámci jednej objednávky presiahne sumu určenú Prevádzkovateľom a uvedenú na stránkach Obchodu pre bezplatnú dopravu Produktov určitým spôsobom (ďalej len „Suma pre bezplatnú dopravu“), cenu Dopravy daným spôsobom znáša v plnom rozsahu Prevádzkovateľ a Objednávateľ znáša len cenu objednaných Produktov).
Cena Dopravy je uvedená na stránkach Obchodu pri danom konkrétnom spôsobe dopravy. Cena Dopravy je uvádzaná v mene euro a zahŕňa aj balné. Ceny Dopravy uvedené na stránkach Obchodu platia len pre dopravu Produktov v rámci územia Slovenskej republiky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov dopravy objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby dopravy objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby dopravy objednaných Produktov z ponuky), zmenu ceny Dopravy (t.j. zmenu ceny jednotlivých spôsobov dopravy objednaných Produktov Objednávateľom) ako aj zmenu Sumy pre bezplatnú dopravu ktorýmkoľvek spôsobom dopravy. Ponúkané spôsoby dopravy objednaných Produktov, ceny Dopravy a Sumy pre bezplatnú dopravu sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny Dopravy ani zmena Sumy pre bezplatnú dopravu nemá vplyv na cenu Dopravy ani Sumu pre bezplatnú dopravu u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny Dopravy alebo zmeny Sumy pre bezplatnú dopravu na stránkach Obchodu.

3.3. Stránky Obchodu uvádzajú aj Prevádzkovateľom ponúkané spôsoby platby objednaných Produktov (najmä na dobierku, v hotovosti, pri osobnom odbere Produktov v sídle prevádzkarní spoločnosti Zásielkovňa.sk, prevodom na účet Prevádzkovateľa, a prostredníctvom platobného rozhrania služby PayPal) a cenu jednotlivých spôsobov platby objednaných Produktov, ak sú tieto spôsoby platby spoplatnené nad rámec ceny Produktov a ceny Dopravy (napr. cena platby dobierkou, ďalej len „cena Platby“). Výber konkrétneho spôsobu platby objednaných Produktov pritom patrí Objednávateľovi.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek, bez obmedzenia a náhrady, uskutočniť zmenu ponúkaných spôsobov platby objednaných Produktov (napr. zaradiť nové spôsoby platby objednaných Produktov do ponuky, vyradiť niektoré už zaradené spôsoby platby z ponuky) ako aj zmenu ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby. Ponúkané spôsoby platby objednaných Produktov a ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby sú platné po dobu, po ktorú sú uvedené na stránkach Obchodu. Zmena ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby nemá vplyv na cenu osobitne spoplatnených spôsobov platby u Produktov objednaných pred uvedením (uverejnením) zmeny ceny osobitne spoplatnených spôsobov platby na stránkach Obchodu.

3.4. Pre objednanie Produktu prostredníctvom stránok Obchodu je Objednávateľ povinný postupovať nasledovne:

3.4.1. vybrať Produkt, o ktorý má Objednávateľ záujem, a výber daného Produktu potvrdiť kliknutím na tlačítko „KÚPIŤ“; takto potvrdený Produkt je pridaný do elektronického nákupného košíka (ďalej len „Nákupný košík“); obsah Nákupného košíka sa zobrazí po kliknutí na ikonu Nákupného košíka, ktorá sa nachádza v pravej hornej časti obrazovky; v rámci obsahu Nákupného košíka sa Objednávateľovi zobrazí zoznam Produktov vložených do Nákupného košíka, cena jednotlivých Produktov ako aj celková cena Produktov vložených do Nákupného košíka; Objednávateľ môže upravovať obsah Nákupného košíka odstránením alebo pridaním jedného alebo viacerých Produktov z alebo do Nákupného košíka; po dosiahnutí požadovaného obsahu Nákupného košíka tento potvrdiť kliknutím na tlačidlo „ZVOĽTE SI SPÔSOB DOPRAVY“, na čo sa Objednávateľovi zobrazia Prevádzkovateľom ponúkané spôsoby dopravy objednávaných Produktov a cena jednotlivých spôsobov dopravy objednávaných Produktov ako aj Prevádzkovateľom ponúkané spôsoby platby objednávaných Produktov a prípadne aj cena jednotlivých spôsobov platby objednávaných Produktov (u tých spôsobov platby, ktoré sú spoplatnené nad rámec ceny Produktov a ceny Dopravy);

3.4.2. vybrať spôsob dopravy objednávaných Produktov a spôsob platby objednávaných Produktov, o ktoré má Objednávateľ záujem, a ich výber potvrdiť kliknutím na tlačidlo „ZADAŤ DORUČOVACIE ÚDAJE“, na čo sa Objednávateľovi zobrazí formulár na vyplnenie jeho kontaktných, fakturačných a doručovacích údajov (ďalej len „Objednávkový formulár“);

3.4.3. vyplniť Objednávkový formulár, a to:
Objednávateľ, ktorý nie je registrovaný na stránky Obchodu, alebo registrovaný Objednávateľ, ktorý danú objednávku Produktov neuskutočňuje prostredníctvom svojho Užívateľského konta, je povinný vyplniť povinné údaje (t.j. položky označené v rámci Objednávkového formulára ako povinné) a oprávnený vyplniť ďalšie kontaktné, fakturačné a doručovacie údaje;
V prípade Objednávateľa, ktorý je registrovaný na stránky Obchodu a ktorý danú objednávku Produktov uskutočňuje prostredníctvom svojho Užívateľského konta (t.j. ako prihlásený do svojho Užívateľského konta) sú do Objednávkového formulára automaticky doplnené údaje Objednávateľa, ktoré uviedol v rámci Registračného formulára alebo aktualizoval prostredníctvom formulára na editáciu registračných údajov; Objednávateľ môže tieto údaje pre účely danej objednávky Produktov editovať a/alebo doplniť o nové údaje, a to ich editovaním a/alebo doplnením v rámci Objednávkového formulára (napr. uviesť pre danú objednávku Produktov odlišnú doručovaciu adresu); v Objednávkovom formulári pritom vždy musia byť vyplnené povinné údaje;
Všetky údaje vyplnené do Objednávkového formulára (tak povinné ako aj nepovinné údaje, ktoré sa Objednávateľ rozhodol vyplniť) je Objednávateľ povinný vyplniť úplne, správne, pravdivo a aktuálne. Za úplnosť, správnosť, pravdivosť a aktuálnosť všetkých do Objednávkového formulára vyplnených údajov a právo na dispozíciu s nimi zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ.

3.4.4. riadne sa oboznámiť s týmito VOP a vyplnením príslušného okienka (tzv. checkboxu) nachádzajúceho sa v spodnej časti Objednávkového formulára (nad tlačítkom „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“) potvrdiť, že pred odoslaním objednávky Produktov sa riadne oboznámil s týmito VOP, týmto v plnom rozsahu porozumel a súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať;
3.4.5. a napokon, po kompletizácii objednávky Produktov, kliknutím na tlačítko „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“ odoslať danú objednávku Produktov Prevádzkovateľovi na vybavenie.

3.5. Údaje vyplnené v rámci objednávky Produktov (najmä údaje o objednávaných Produktoch, ich počte, zvolenom spôsobe dopravy a platby, údaje vyplnené do Objednávkového formulára) sú Prevádzkovateľom považované za úplne, správne, pravdivé a aktuálne, pričom za tieto ich vlastnosti zodpovedá v plnom rozsahu Objednávateľ. Ak ktokoľvek uskutoční objednávku Produktov a/alebo iné konanie (napr. editáciu objednávky) s použitím údajov Objednávateľa, má sa za to, že ide o konanie Objednávateľa, z ktorého vznikajú práva a povinnosti priamo Objednávateľovi.

3.6. Po doručení objednávky Produktov Prevádzkovateľovi sa na stránkach Obchodu zobrazí informácia o úspešnom doručení objednávky Prevádzkovateľovi, o čísle objednávky ako aj o zaslaní Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára a Objednávateľovi je na túto e-mailovú adresu bez zbytočného odkladu zaslaný e-mail potvrdzujúci prijatie danej objednávky a obsahujúci jej číslo a rekapituláciu (inde aj „Potvrdenie objednávky“).

3.7. Doručením objednávky Produktov Prevádzkovateľovi a doručením Potvrdzujúceho e-mailu (potvrdzujúceho prijatie danej objednávky Produktov) Objednávateľovi dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na Produkty, ktoré sú predmetom danej objednávky a Potvrdzujúceho e-mailu, medzi Objednávateľom ako kupujúcim a Prevádzkovateľom ako predávajúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“). Okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy je teda okamih doručenia Potvrdenia objednávky na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára. V prípade pochybností o doručení Potvrdzujúceho e-mailu Objednávateľovi alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih uzavretia Kúpnej zmluvy bude považovať deň odoslania Potvrdzujúceho e-mailu na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára.

3.8. Objednávky Produktov je možné editovať, a to nasledovne:

3.8.1. Objednávky, ktoré ešte neboli odoslané Prevádzkovateľovi, môžu Objednávatelia editovať v rámci Nákupného košíka (pohybom dopredu a dozadu v rámci Nákupného košíka a zmenou uskutočnených výberov), a to v plnom rozsahu (napr. editácia objednávaných Produktov, ich počtu, zvoleného spôsobu dopravy a/alebo platby, editácia údajov vyplnených do Objednávkového formulára (napr. doručovacej adresy) – pri zachovaní požiadaviek na tieto údaje v zmysle týchto VOP).

3.8.2. Objednávky, ktoré už boli odoslané Prevádzkovateľovi, môžu Objednávatelia editovať prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na stránkach Obchodu (v záložke Jogaprezdravie.sk -» Kontakt).
3.8.3. Objednávky, ktoré už boli odoslané Prevádzkovateľovi, možno editovať v otázke objednávaných Produktov, ich počtu, zvoleného spôsobu dopravy a/alebo platby, údajov vyplnených do Objednávkového formulára (napr. doručovacej adresy – pri zachovaní požiadaviek na tieto údaje v zmysle týchto VOP), avšak len do (t.j. najneskôr do) okamihu uhradenia príslušnej objednávky Produktov, jej odovzdania do distribučného centra (na jej dopravu Objednávateľovi) a/alebo jej stornovania. Po uhradení objednávky Produktov je túto objednávku možné editovať len v otázke doručovacej adresy (t.j. adresy pre doručenie ňou objednávaných Produktov). Po odovzdaní objednávky Produktov do distribučného centra (na jej dopravu Objednávateľovi) alebo po stornovaní objednávky Produktov už danú objednávku nie je možné editovať.
3.8.4. Editácia objednávky odoslaná a doručená Prevádzkovateľovi a ním potvrdená, sa považuje za zmenu Kúpnej zmluvy na Produkty, ktoré sú predmetom editovanej objednávky. Zmena Kúpnej zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť odoslaním a doručením editácie objednávky Prevádzkovateľovi a doručením e-mailu potvrdzujúceho prijatie editácie danej objednávky Prevádzkovateľom (ďalej len „Potvrdenie editácie“) na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v rámci príslušného Objednávkového formulára alebo editácie objednávky. V prípade pochybností o doručení Potvrdenia editácie Objednávateľovi alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih, kedy zmena Kúpnej zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť bude považovať deň odoslania Potvrdenia editácie na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v rámci príslušného Objednávkového formulára alebo editácie objednávky.

3.9. Objednávku Produktov, ktorá bola doručená Prevádzkovateľovi a týmto potvrdená Potvrdzujúcim e-mailom doručeným Objednávateľovi (ďalej len „Potvrdená objednávka“), môže Objednávateľ vystornovať prostredníctvom prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej na stránkach Obchodu (v záložke Jogaprezdravie.sk -» Kontakt). Prijatú objednávku možno vystornovať len v plnom rozsahu (t.j. celú objednávku), a to len do (t.j. najneskôr do) okamihu odovzdania príslušnej objednávky Produktov do distribučného centra (na jej dopravu Objednávateľovi). Po odovzdaní objednávky Produktov do distribučného centra už danú objednávku nie je možné vystornovať. Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v zmysle článku V. týchto VOP.
Ak pred vystornovaním objednávky Produktov už došlo k jej uhradeniu, Prevádzkovateľ do 15 dní odo dňa vystornovania objednávky vráti (t.j. vyplatí) Objednávateľovi čiastku ním uhradenú na úhradu príslušnej objednávky Produktov. Objednávateľ sa pritom zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné splnenie povinnosti Prevádzkovateľa podľa tohto odseku VOP, najmä poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Prevádzkovateľ vrátiť príslušnú čiastku (nakoľko v dôsledku úhrady objednávky Produktov prostredníctvom niektorých platobných mechanizmov Prevádzkovateľ nemusí disponovať nevyhnutnými údajmi o bankovom účte Objednávateľa).

3.10. Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať Objednávateľa o dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky, a to najmä e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v príslušnom Objednávkovom formulári, alebo telefonicky, telefonátom na telefónne číslo Objednávateľa uvedené v príslušnom Objednávkovom formulári. Dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky môže Objednávateľ urobiť e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa, z ktorej Objednávateľovi došla žiadosť o dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky alebo na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený vybavenie objednávky a distribúciu ňou objednaných Produktov podmieniť dodatočným potvrdením danej objednávky zo strany Objednávateľa.

3.11. Prevádzkovateľ je oprávnený do 15 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy odmietnuť objednávku Produktov, prijatím ktorej došlo k uzavretiu danej Kúpnej zmluvy, najmä z dôvodu nedostupnosti objednaných Produktov, odôvodnenej pochybnosti Prevádzkovateľa o úplnosti, správnosti, pravdivosti a/alebo aktuálnosti údajov vyplnených v rámci objednávky, neposkytnutia dodatočného potvrdenia Prijatej objednávky Objednávateľom ako aj z iných dôvodov bez obmedzenia, a to aj bez uvedenia dôvodu. Objednávku možno odmietnuť v plnom rozsahu (t.j. celú objednávku), ako aj čiastočne (t.j. v rozsahu Prevádzkovateľom určených Produktov). Odmietnutie objednávky musí byť Objednávateľovi oznámené v lehote podľa prvej vety tohto bodu VOP (t.j. do 15 dní od uzavretia Kúpnej zmluvy), a to e-mailom doručeným na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v príslušnom Objednávkovom formulári (ďalej len „E-mail o odmietnutí objednávky“). V prípade pochybností o doručení E-mailu o odmietnutí objednávky Objednávateľovi alebo o okamihu jeho doručenia sa za okamih oznámenia odmietnutia objednávky Objednávateľovi bude považovať deň odoslania E-mailu o odmietnutí objednávky na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára.


Ak pred odmietnutím objednávky Produktov už došlo k jej uhradeniu, Prevádzkovateľ do 15 dní odo dňa oznámenia odmietnutia objednávky Objednávateľovi vráti Objednávateľovi čiastku ním uhradenú na úhradu príslušnej objednávky Produktov, a to v plnom rozsahu, ak objednávka Produktov bola odmietnutá v plnom rozsahu, alebo v časti zodpovedajúcej Produktom vo vzťahu ku ktorým bola objednávka odmietnutá, ak objednávka Produktov bola odmietnutá čiastočne. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné splnenie povinnosti Prevádzkovateľa podľa tohto odseku VOP, najmä poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Prevádzkovateľ vrátiť príslušnú čiastku.

3.12. Vystornovanie objednávky podľa bodu 3.9. týchto VOP má právne účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľom. Odmietnutie objednávky podľa bodu 3.11. týchto VOP má právne účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy Prevádzkovateľom.

4. Vybavenie objednávky, platobné podmienky a doprava Produktov

4.1. Prevádzkovateľ vybaví Prijatú objednávku a ňou objednané Produkty podá na dopravu Objednávateľovi (inde aj „distribuuje“) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od uzavretia príslušnej Kúpnej zmluvy. V rovnakej lehote Prevádzkovateľ zabezpečí prítomnosť objednaných Produktov v prevádzkarniach spoločnosti Zásielkovňa.sk (ak Objednávateľ zvolil ako spôsob dopravy objednaných Produktov ich osobný odber). Predpokladané termíny distribúcie uvedené na stránkach Obchodu (napr. pri jednotlivých Produktoch) a v Potvrdzujúcich e-mailoch majú informatívnu povahu a nie sú pre Prevádzkovateľa záväzné.
Ak Objednávateľ zvolil ako spôsob platby objednaných Produktov prevod na účet Prevádzkovateľa alebo iný bezhotovostný spôsob platby objednaných Produktov (napr. prostredníctvom platobnej služby PayPal), Prevádzkovateľ vybaví Prijatú objednávku a ňou objednané Produkty distribuuje až po pripísaní príslušnej čiastky zodpovedajúcej danej objednávke na účet Prevádzkovateľa. V takomto prípade lehota podľa prvej vety tohto bodu VOP začína plynúť až od pripísania príslušnej čiastky na účet Prevádzkovateľa.
O podaní objednaných Produktov na dopravu Objednávateľovi a o zabezpečení prítomnosti objednaných Produktov v sídle Prevádzkovateľa alebo v sídle/prevádzkarni spoločností uvedených v bode 4.14 týchto VOP (t.j. o ich doručení do sídla Prevádzkovateľa alebo do sídla/prevádzkarne spoločností uvedených v bode 4.14 týchto VOP) Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu upovedomí Objednávateľa, a to e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára.

4.2. Ak Objednávateľ zvolil ako spôsob platby objednaných Produktov platbu v hotovosti pri osobnom odbere Produktov v sídle prevádzkarní spoločnosti Zásielkovňa.sk alebo platbu dobierkou, kúpna cena objednaných Produktov (t.j. cena objednaných Produktov vrátane ceny ich Dopravy a/alebo ceny ich Platby, ak cenu ich Dopravy a/alebo cenu ich Platby znáša v danom prípade v zmysle týchto VOP a stránok Obchodu Objednávateľ, ďalej len „Kúpna cena“) je splatná pri prevzatí objednaných Produktov Objednávateľom. Ak Objednávateľ zvolil ako spôsob platby objednaných Produktov prevod na účet Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom služby PayPal, Kúpna cena objednaných Produktov je splatná do siedmich dní od uzavretia príslušnej Kúpnej zmluvy.

4.3. V prípade platby objednaných Produktov prevodom na účet Prevádzkovateľa je Objednávateľ povinný uviesť variabilný symbol platby, ktorým je číslo uhrádzanej objednávky. Čísla sú objednávkam prideľované Prevádzkovateľom a sú uvedené okrem iného v Potvrdzovacom emaili v Predfaktúre, ktorá sa doručí automaticky po úspešnom doručení objednávky Prevádzkovateľovi.

4.4. V prípade platby objednaných Produktov prevodom na účet Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom služby PayPal je záväzok Objednávateľa uhradiť Kúpnu cenu objednaných Produktov splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Prevádzkovateľa.

4.5. Bez ohľadu na Objednávateľom zvolený spôsob platby a dopravy objednaných Produktov je Prevádzkovateľ oprávnený požiadať Objednávateľa o uhradenie Kúpnej ceny objednaných Produktov ešte pred vybavením objednávky a distribúciou ňou objednaných Produktov, a to najmä v prípade, ak Objednávateľ napriek žiadosti Prevádzkovateľa o dodatočné potvrdenie Prijatej objednávky túto Prevádzkovateľovi dodatočne nepotvrdil.

4.6. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k objednanému Produktu jeho prevzatím Objednávateľom a uhradením Kúpnej ceny objednaného Produktu v plnom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na objednanom Produkte prechádza z Prevádzkovateľa na Objednávateľa prevzatím Produktu Objednávateľom.

4.7. Ak stránky Obchodu pre jednotlivý prípad neuvádzajú inak, zľavy z Kúpnej ceny poskytované Prevádzkovateľom nemožno navzájom kombinovať (t.j. kumulovať).

4.8. Prevádzkovateľ vystaví na plnenia dodávané Objednávateľovi na základe Kúpnej zmluvy daňový doklad – faktúru. Faktúra bude vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Faktúra bude vystavená v písomnej forme a bude odoslaná Objednávateľovi formou emailu spolu s potvrdzovacím emailom o zaslaní Produktov. Prevádzkovateľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.9. Objednávateľ je povinný prevziať Produkty, ktoré sú mu dodávané na základe jeho objednávky Produktov, ktorá nebola Objednávateľom vystornovaná ani Prevádzkovateľom odmietnutá.

4.10. Ak je z dôvodov na strane Objednávateľa nevyhnutné objednané Produkty doručovať Objednávateľovi opakovane a/alebo mu ich doručiť iným spôsobom než spôsobom zvoleným Objednávateľom v príslušnej objednávke, Objednávateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi náklady vzniknuté v tejto súvislosti.

4.11. Ak Objednávateľ v rozpore s bodom 4.9. týchto VOP neprevezme dodávané Produkty, a to ani do 21 dní odo dňa prvého pokusu o ich doručenie, alebo do 7 dní odo dňa odoslania e-mailového upovedomenia o zabezpečení prítomnosti objednaných Produktov v sídle prevádzkarní spoločnosti Zásielkovňa.sk (t.j. o ich doručení), Prevádzkovateľ je oprávnený od Kúpnej zmluvy, za základe ktorej sú dodávané predmetne Produkty, odstúpiť. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.
Ak pred odstúpením od Kúpnej zmluvy podľa tohto bodu VOP už došlo k uhradeniu Kúpnej ceny dodávaných Produktov, Prevádzkovateľ do 15 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy vráti (t.j. vyplatí) Objednávateľovi čiastku ním uhradenú na úhradu Kúpnej ceny, a to v plnom rozsahu zníženom o náklady Prevádzkovateľa na pokusy o doručenie Produktov Objednávateľovi. Nárok na náhradu nákladov podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ oprávnený jednostranne započítať voči nároku Objednávateľa na vrátenie Kúpnej ceny. Objednávateľ sa pritom zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné splnenie povinnosti Prevádzkovateľa podľa tohto odseku VOP, najmä poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Prevádzkovateľ vrátiť príslušnú čiastku.

4.12. Pri preberaní Produktov je Objednávateľ povinný skontrolovať neporušenosť obalu resp. balenia, v ktorom sú mu Produkty dodávané, a v prípade akejkoľvek závady obalu resp. balenia túto bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, ak si za spôsob dopravy zvolil osobný odber v sídle prevádzkární spoločnosti Zásielkovňa.sk, Objednávateľ je povinný na akékoľvek závady s doručeným tovarom čo obalom upozorniť priamo Prevádzkovateľa, nie spoločnosť Zásielkovňa.sk. Ak Objednávateľ pri kontrole podľa predchádzajúcej vety zistí porušenie obalu resp. balenia, ktoré nasvedčuje neoprávnenému vniknutiu do zásielky, nie je povinný túto zásielku prevziať. Podpisom dodacieho listu (resp. obdobného dokumentu) Objednávateľ potvrdzuje, že obal resp. balenie zásielky objednaných Produktov bol neporušený.

4.13. Ak nie je na stránkach Obchodu výslovne deklarované konkrétne farebné vyhotovenie Produktu, Prevádzkovateľ je oprávnený dodať Objednávateľovi Produkt v ľubovoľnom farebnom vyhotovení.

4.14. Ak Objednávateľ zvolil ako spôsob dopravy objednaných Produktov osobný odber v sídle prevádzkární spoločnosti Zásielkovňa.sk, prevzatie objednaných Produktov môže uskutočniť až po zabezpečení prítomnosti objednaných Produktov na uvedenom mieste (o čom bude Objednávateľ bez zbytočného odkladu upovedomený e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Objednávateľa uvedenú v rámci príslušného Objednávkového formulára), a to v stránkových hodinách Prevádzkovateľa pre osobný odber Produktov, ktoré sú uvedené na stránkach Obchodu (v záložke Jogaprezdravie.sk -» Kontakt). Osobný odber v sídle prevádzkární spoločnosti Zásielkovňa.sk sa riadi obchodnými podmienkami spoločnosti Zásielkovna.sk, uvedenými na adrese http://www.zasielkovna.sk/obchodne-podmienky.


4.15. Objednávateľ súhlasí s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri objednávaní Produktov, stornovaní a odmietnutí objednávok, uzatvorení, úpravách a realizácii Kúpnej zmluvy, uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady Produktov a pri akejkoľvek ďalšej komunikácii a/alebo úkonoch Objednávateľa a/alebo Prevádzkovateľa v zmysle týchto VOP. Náklady vzniknuté Objednávatelovi použitím prostriedkov komunikácie na diaľku (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory uskutočňované Objednávateľom atď.) znáša v plnom rozsahu sám Objednávateľ.

5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

5.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 30 dní odo dňa prevzatia Produktov dodaných na jej základe, a to aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od Kúpnej zmluvy sa táto od začiatku zrušuje.

5.2. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi doručené písomne, na adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo e-mailom, na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , a to v lehote podľa bodu 5.1. týchto VOP (t.j. do 30 dní odo dňa prevzatia Produktov dodaných na základe Kúpnej zmluvy, od ktorej Objednávateľ odstupuje).

5.3. V lehote podľa bodu 5.1. týchto VOP je Objednávateľ zároveň povinný Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla doručiť (ďalej aj „vrátiť“) aj Produkty dodané na základe Kúpnej zmluvy, od ktorej Objednávateľ odstupuje.

5.4. Prevádzkovateľ je povinný Produkty doručené v súlade s bodom 5.3. týchto VOP prevziať. Prevádzkovateľ je ďalej povinný do 15 dní od doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy v súlade s bodom 5.2. týchto VOP a doručenia Produktov v súlade s bodom 5.3. týchto VOP vrátiť Objednávateľovi Kúpnu cenu, ktorú Objednávateľ uhradil na základe danej Kúpnej zmluvy. Objednávateľ sa pritom zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi maximálnu súčinnosť nevyhnutnú na riadne a včasné vrátenie Kúpnej ceny Objednávateľovi podľa tohto bodu VOP, najmä poskytnúť Prevádzkovateľovi údaje o svojom bankovom účte, na ktorý má Prevádzkovateľ vrátiť Kúpnu cenu.
Ak objednané a dodané Produkty plne zodpovedali štandardným kvalitatívnym požiadavkám a neboli vadné, náklady na ich vrátenie Prevádzkovateľovi znáša v plnom rozsahu Objednávateľ. V opačnom prípade má Objednávateľ právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s vrátením Produktov Prevádzkovateľovi.

Toto právo treba uplatniť u Prevádzkovateľa, písomne - listom odoslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , a to najneskôr do jedného mesiaca od vrátenia Produktov Prevádzkovateľovi, inak toto právo zanikne. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Objednávateľovi preukázateľne vznikli v súvislosti s vrátením Produktov Prevádzkovateľovi, bude Objednávateľovi poskytnutá spôsobom určeným dohodou Objednávateľa a Prevádzkovateľa (napr. vyplatením príslušnej čiastky na účet určený Objednávateľom, poskytnutím zľavy v príslušnej hodnote na budúci nákup Produktov prostredníctvom stránok Obchodu atď.).

5.5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP musia byť Produkty Prevádzkovateľovi vrátané nepoškodené, úplné, nespotrebované (a to ani čiastočne) a neopotrebované. Bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od vrátenia Produktov Prevádzkovateľovi v súlade s bodom 5.3. týchto VOP Prevádzkovateľ vrátené Produkty skontroluje, najmä za účelom zistenia, či vrátené Produkty neboli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) alebo opotrebované. Ak pri kontrole podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ zistí, že vrátené Produkty mu boli vrátené poškodené, neúplné, spotrebované (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebované, vznikne mu voči Objednávateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s vrátením poškodených, neúplných, spotrebovaných (čo i len čiastočne) a/alebo opotrebovaných Produktov. Nárok na náhradu škody podľa predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ oprávnený jednostranne započítať voči nároku Objednávateľa na vrátenie Kúpnej ceny podľa bodu 5.4. týchto VOP.

5.6 Objednávateľ nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je najmä dodanie Produktov zhotovených podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa, alebo Produktov určených osobitne pre daného Objednávateľa, alebo Produktov, ktoré vzhľadom na ich vlastnosti nemožno vrátiť, alebo Produktov, ktoré rýchlo podliehajú skaze.

5.7. Na odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP sa vzťahuje ustanovenie § 12 a súv. zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.

5.8. V prípade, ak je Objednávateľovi spolu s objednanými a dodanými Produktmi poskytnutý akýkoľvek darček (alebo obdobné plnenie), darovacia zmluva naň je medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom uzavretá okamihom uzavretia Kúpnej zmluvy, a to s rozväzovacou podmienkou, že v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Objednávateľom sa od začiatku zrušuje aj darovacia zmluva na daný darček a Objednávateľ je povinný darček vrátiť Prevádzkovateľovi spoločne s Produktmi, a to spôsobom a za podmienok určených pre vrátenie Produktov podľa tohto článku VOP.

 

Reklamačný poriadok

6. Zodpovednosť za vady Produktov, záruka a uplatňovanie reklamácie

6.1. Na zodpovednosť za vady Produktov, záruku a uplatňovanie práv z nich (reklamácie) sa vzťahujú najmä ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „OZ“), najmä ustanovenie § 619 a nasl. OZ.

6.2. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá najmä za vady Produktov spôsobené Objednávateľom a/alebo inými osobami a/alebo skutočnosťami na strane Objednávateľa (napr. nesprávnym skladovaním, údržbou alebo iným používaním Produktu Objednávateľom).

6.3. Ak nejde o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o použitý Produkt, zodpovedá Prevádzkovateľ za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Produktu v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov a ak ide o použitý Produkt, záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia Produktu Objednávateľom.

6.4. Ak ide o Produkt, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o Produkt, ktorého osobitná povaha a/alebo vlastnosti neumožňujú dĺžku záručnej doby v rozsahu podľa bodu 6.3. týchto VOP, záručná doba trvá a neskončí sa pred uplynutím lehoty (napr. doba exspirácie, doba minimálnej trvanlivosti atď.) vyznačenej na Produkte, jeho obale alebo návode, ktorý je k nemu pripojený.

6.5. Ak má Produkt vadu, ktorú možno odstrániť, Objednávateľ má právo požadovať, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená a Prevádzkovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote podľa bodu 6.10. týchto VOP, odstrániť. Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Produktu, alebo ak sa vada týka len súčasti Produktu, výmenu súčasti, ak tým Prevádzkovateľovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Produktu alebo závažnosť vady. Prevádzkovateľ môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Produkt za bezvadný, ak to Objednávateľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

6.6. Ak má Produkt vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Produkt mohol riadne užívať ako Produkt bez vady, má Objednávateľ právo na výmenu Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Tie isté práva má Objednávateľ v prípade, ak ide o odstrániteľné vady, avšak Objednávateľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Produkt riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady Produktu, má Objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny Produktu alebo má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy.

6.7. Ak Produkt predávaný za nižšiu cenu (pre vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena Produktu) alebo použitý Produkt má vadu, za ktorú Prevádzkovateľ zodpovedá, Objednávateľ má namiesto práva na výmenu Produktu právo na primeranú zľavu.

6.8. Reklamácia Produktov sa uplatňuje u Prevádzkovateľa. Reklamáciu Produktov možno uplatniť osobne alebo písomne, doručením písomnej reklamácie (reklamačného formulára) Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla, alebo elektronicky, doručením e-mailovej reklamácie (reklamačného formulára) na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , a to v rámci záručnej doby. Spolu s doručením reklamácie (reklamačného formulára) Prevádzkovateľovi alebo bez zbytočného odkladu po jej doručení Prevádzkovateľovi, vždy však ešte v rámci záručnej doby, je Objednávateľ povinný Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla doručiť aj reklamáciou reklamované Produkty. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy bola Prevádzkovateľovi doručená reklamácia ako aj ňou reklamované Produkty. Tu je k dispozícii Vzor reklamačného formulára, ktorý Objednávateľ môže použiť na uplatnenie reklamácie.

6.9. V rámci reklamácie (reklamačného formulára) je okrem iného potrebné uviesť reklamovanú vadu Produktu a Objednávateľom preferovaný spôsob vybavenia reklamácie (oprava Produktu, výmena Produktu alebo jeho súčasti, odstúpenie od Kúpnej zmluvy a vrátenie Kúpnej ceny Produktu, poskytnutie primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu).

6.10. Prevádzkovateľ reklamáciu posúdi, určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, najneskôr však v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavením reklamácie sa pritom rozumie ukončenie reklamačného konania odoslaním opraveného Produktu na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie, výmenou Produktu (alebo jeho súčasti) a odoslaním bezvadného Produktu (alebo bezvadnej súčasti) na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie, vrátením (t.j. vyplatením) Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Objednávateľom v rámci reklamácie, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Produktu na účet uvedený Objednávateľom v rámci reklamácie, odoslaním e-mailovej výzvy na prevzatie plnenia (výsledku reklamácie – napr. opraveného Produktu, ale aj zamietnutia reklamácie a reklamovaného Produktu) na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie, ak Objednávateľ v rámci reklamácie uviedol ako spôsob prevzatia plnenia (výsledku reklamácie) jeho osobné prevzatie v sídle Prevádzkovateľa, ako aj odoslanie oznámenia o zamietnutí reklamácie a reklamovaného Produktu na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie.

Prevádzkovateľ o vybavení reklamácie vydá doklad, a tento najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odošle na adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie (štandardne spolu s výsledkom reklamácie – napr. opraveným Produktom) a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú Objednávateľom v rámci reklamácie, ak na základe vybavenia reklamácie nie je Objednávateľovi na ním v rámci reklamácie uvedenú adresu zasielaný žiadny výsledok reklamácie (napr. ak je reklamácia vybavená vrátením Kúpnej ceny alebo vyplatením zľavy z Kúpnej ceny).

6.11. V prípade oprávnenej reklamácie (t.j. ak po posúdení reklamácie nedošlo k jej zamietnutiu) má Objednávateľ právo na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením danej reklamácie. Toto právo treba uplatniť u Prevádzkovateľa, písomne - listom odoslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa, alebo e-mailom odoslaným na e-mailovú adresu Prevádzkovateľa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , a to najneskôr do jedného mesiaca od vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Objednávateľovi, inak toto právo zanikne. Náhrada nevyhnutných nákladov, ktoré Objednávateľovi preukázateľne vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnenej reklamácie, bude Objednávateľovi poskytnutá spôsobom určeným dohodou Objednávateľa a Prevádzkovateľa (napr. vyplatením príslušnej čiastky na účet určený Objednávateľom, poskytnutím zľavy v príslušnej hodnote na budúci nákup Produktov prostredníctvom stránok Obchodu atď.). V prípade neoprávnenej reklamácie (t.j. ak po posúdení reklamácie došlo k jej zamietnutiu) znáša náklady, ktoré v súvislosti s uplatnením danej reklamácie vznikli Objednávateľovi, v plnom rozsahu sám Objednávateľ.

6.12. Doba od uplatnenia reklamácie do vybavenia reklamácie a dodania výsledku reklamácie Objednávateľovi, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene reklamovaného Produktu, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Produktu Objednávateľom. Ak dôjde k výmene súčasti Produktu, na ktorú bola poskytnutá záruka, začne plynúť na danú súčasť Produktu záručná doba znova od prevzatia novej súčasti Produktu Objednávateľom.

6.13. Práva zo zodpovednosti za vady Produktu, pre ktorý platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri Produktoch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po dodaní Produktov Objednávateľovi; inak práva zaniknú. Ak ide o použitý Produkt, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené v 24 mesačnej záručnej dobe.

6.14. Prevádzkovateľ nezodpovedá najmä za vady, o ktorých Objednávateľ pred uzavretím Kúpnej zmluvy vedel ktoré má dodaný Produkt pri jeho prevzatí Objednávateľom. Pri Produktoch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola s Objednávateľom dojednaná nižšia cena. Pri použitých Produktoch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.

7. Záverečné ustanovenia

7.1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na stránkach Obchodu.

7.2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť znenie týchto VOP. Zmena VOP nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej uverejnenia na stránkach Obchodu, ak nie je výslovne určený iný (neskorší) deň nadobudnutia jej platnosti a účinnosti. Pri nákupe Produktu sú pre Objednávateľa a Prevádzkovateľa záväzné VOP platné a účinné v okamihu odoslania objednávky Produktu Prevádzkovateľovi na vybavenie resp. v okamihu odoslania editácie objednávky Prevádzkovateľovi (v prípade, ak došlo k editácii objednávky Objednávateľom).

7.3. Všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s predajom Produktov podľa týchto VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s existenciou, platnosťou, obsahom, výkladom a/alebo realizáciou týchto VOP (najmä nákupom Produktov prostredníctvom Obchodu), budú prednostne riešené zmiernou cestou. Tieto VOP a súdne spory z nich vyplývajúce patria do jurisdikcie príslušných súdov Slovenskej republiky. Tieto VOP sa nevzťahujú na prípady, kedy Objednávateľ objednáva Produkty od Prevádzkovateľa v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

7.4. Registráciou na stránky Obchodu, každou editáciou registračných údajov ako aj každým objednaním Produktu Objednávateľ vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s týmito VOP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Zároveň týmto Objednávateľ vyjadruje svoj úplný a bezpodmienečný súhlas s dokumentmi „Vyhlásenie o ochrane súkromia“, „Právne vyhlásenie“ i s používaním technológie cookies umiestnenými na stránkach Obchodu a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.

7.5. V prípade podozrenia na podvodné, špekulatívne a/alebo akokoľvek protiprávne konanie zo strany Objednávateľa vrátane konania, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, je Prevádzkovateľ oprávnený odmietnuť objednávku Objednávateľa (týmto nie je dotknuté ustanovenie bodu 3.11. týchto VOP) ako aj zablokovať a prípadne aj zrušiť Užívateľské konto Objednávateľa. Objednávateľ týmto stráca právo na prístup do svojho Užívateľského konta ako aj všetky práva viazané na vstup do Užívateľského konta (resp. podmienené vstupom do Užívateľského konta).

7.6. Objednávateľ je oprávnený, pri dodržaní obmedzení nevyhnutných na dokončenie realizácie zmluvných a/alebo iných vzťahov, záväzkov a povinností, vzniknutých v súvislosti s predajom Produktov prostredníctvom Obchodu pred uskutočnením úkonu Objednávateľa, ktorý smeruje k zrušeniu registrácie Objednávateľa na stránkach Obchodu, kedykoľvek bezplatne požiadať Prevádzkovateľa o zrušenie svojej registrácie na stránkach Obchodu (t.j. svojho Užívateľského konta), a to formou

7.6.1. e-mailu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov - odvolaním súhlasu zaniká registrácia Objednávateľa na stránkach Obchodu) doručeného na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , alebo
7.6.2. listu (obsahujúceho odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov) doručeného Prevádzkovateľovi na adresu jeho sídla.

Na základe takejto žiadosti Prevádzkovateľ Užívateľské konto Objednávateľa zruší, a to bez zbytočného odkladu po jej doručení Prevádzkovateľovi.
Zrušením Užívateľského konta zaniká registrácia Objednávateľa na stránkach Obchodu, prístup Objednávateľa do častí (sekcií) stránok Obchodu určených pre registrovaných užívateľov (najmä do svojho Užívateľského konta), všetky práva Objednávateľa viazané na vstup do jeho Užívateľského konta (resp. podmienené vstupom do jeho Užívateľského konta) ako aj účasť Objednávateľa vo vernostnom programe, a to bez nároku na akúkoľvek náhradu.

7.7. Zablokovanie ani zrušenie Užívateľského konta, bez ohľadu na spôsob a dôvody jeho zablokovania alebo zrušenia, nemá vplyv na ďalšie trvanie potvrdení a záväzkov podľa bodov 7.3. a 7.4. týchto VOP udelených resp. vzniknutých pred zablokovaním alebo zrušením Užívateľského konta, ktoré aj napriek tejto skutočnosti naďalej v plnom rozsahu pokračujú v existencii.

7.8. Ak niektoré ustanovenie týchto VOP bude považované za neplatné alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady, ako aj ostatné ustanovenia VOP zostávajú v platnosti. V takom prípade sa bude postupovať tak, aby účel ustanovení považovaných za nevymáhateľné alebo neplatné bol v maximálne možnej miere rešpektovaný a právne záväzný vo forme umožňujúcej jeho právnu vymáhateľnosť.

V Košiciach, dňa 23.7.2013, posledná aktualizácia dňa 30. 8. 2013.