Savita joga – joga vnútornej sily

Savita joga je názov, ktorý vznikol v 90-ich rokoch minulého storočia. Pojem savita (resp. savitr) pochádza zo sanskritu a označuje večne žiariace nekonečné vedomie, ktorého fyzickým prejavom je Slnko ako forma „božstva“, prebúdzajúce a oživujúce celý vesmír. Savita joga

Bolo potrebné dať do moderného rámca starobylé poznanie o joge a o sile zvukov a hudby pri jogovom tréningu, preto vznikol systém praktík, ktoré spája klasickú hatha jogu s mantrami a živou savita hudbou. Takýto systém totiž dovtedy nebol dostupný. Snaha o integráciu týchto prvkov vznikla už v 80-ich rokoch minulého storočia na letných kurzoch na Kopnej  v ČR. Zrelú podobu savita joga však dostala až vplyvom inšpirácie žijúceho majstra vivarta jogy Mahaswi Tathatu počas pobytu Iva Sedláčka a mňa v jeho ášrame v Pallakote.

Savita joga je prepracovaný a ucelený systém jogového tréningu. Nie je v možnostiach jedného článku uviesť všetky jej aspekty, ale tie najdôležitejšie prvky sú popísané nižšie.

Z čoho pozostáva savita joga

Muzikálna časť savita jogy vznikla hudobnou invenciou Mgr. Iva Sedláčka a jeho dlhou interakciou s jogou. Ivo po skončení AMU v Prahe sa 5 rokov venoval rôznym aspektom Indickej hudby pod vedením špičkových indických umelcov, aby potom vytvoril svoj vlastný štýl s názvom Savita Music. I jeho štýl sa postupne prispôsobuje potrebám jogového cvičenia na savita jogových seminároch.

Samotné cvičenie savita jogy pozostáva z presne definovaných cvikov, ktoré vychádzajú z učenia indických aj európskych majstrov. 

V oblasti šatkariemásan je savita joga podobná bežným typom jogy. Snáď s tým rozdielom, že kladie dôraz na uvedomenie si vplyvu na čakry. Vnímanie čakrier si však vyžaduje istú prax, a tak v počiatkoch sú rozdiely v pocitoch pri štandardnom a savita prevedení ásán malé.

V prípade mudier, bándh a pranajamy už začínajú väčšie rozdiely – vplyv hudby je výrazne citeľný. Pranajama je kombinovaná s mantrami a v prípade kapálabháti (patrí do šatkariem) a bhástriky, je cvičenie podporované rôznym typom hudby. Pri meditácii sa vplyv hudby užíva jednak pred meditáciou ako aj po nej.

V prípade meditácií s mantrami je hudba jednoduchá – užíva sa väčšinou indický hudobný nástroj so 4 alebo 5 strunami – tanpura. Pri špeciálnych cvičeniach kde sa uvoľňujú energetické bloky (napr. čakrové dýchanie) sa užíva aj rytmická hudba. Pri relaxácii je to zas hudba povznášajúca.

Vo všetkých prípadoch sa jedná o hudbu živú, ktorá je improvizovaná pre dané cvičenie, náladu a cvičiacich. Snáď najvýznamnejšími, a teda kľúčovými znakmi savita jogy sú mantry, meditácia a hudba, ktoré robia cvičenia veľmi silnými.

Hlavné nástroje savita jogy – mantry, meditácia, hudba

Mantry

Mantra je zvukový a rytmický vzorec, ktorý ladí psychiku človeka do stavu, ktorý cvičenie má za cieľ. Je to teda zvuk, ktorý vzniká pri opakovaní jednoslabičnej, slovnej, vetnej alebo veršovej mantry. Niektoré mantry môžu byť tak dlhé, že naplnia knihu (napr. Višnu sahasra náma, alebo Šrí Lalita sahasra náma). Ich opakovanie však má svoje zákonitosti.

V prípade savita jogy sa mantry recitujú podľa brahminickej tradície (pozn. brahmini sú indickí kňazi a predstavujú najvyššiu skupinu podľa tradičného indického kastového systému. Od skorého detstva ich pripravujú na meditačné, filozofické, obradné a ďalšie procesné stránky kňazského povolania). Toto je zárukou, že účinok mantier je optimálny - iné typy recitácií neprinášajú ten istý účinok.

Mantry svoj účinok dosahujú istým počtom opakovaní. Tento počet sa rôzni – od 3 po 125000. Tak veľký počet opakovaní, ktorý je potrebný napríklad pri neutralizácií problémových informácií v ľudskom informačnom systéme (ťažšia karma), nie je možné dosahovať za krátku dobu a ani za jeden víkend. Takže napríklad víkendová savita joga slúži nato, aby sa vybrali vhodné mantry, a naučil sa spôsob recitácie. Pokračovanie je posunuté už do oblasti domáceho cvičenia. CD-Dýcháni do čaker

V prípade klasických mantier, ktoré sú už spracované do CD podoby (Mantry 1, Mantry 2 od I. Sedláčka, či Chakra breathing) je možné tieto CD použiť doma ako hudobné pozadie vhodné pre ich úspešnú recitáciu.

Meditácia

Cvičenie savita jogy

Meditácia má v joge veľa podôb. Každá škola jogy dedí po svojej línii množstvo spôsobov, z ktorých niektoré sú verejne prístupné, iné sú zas pre použitie na základe odporúčania príslušného učiteľa (resp. guru-a, majstra).

V tomto smere si treba uvedomiť, že mantry ako forma meditácie sú mocným pomocníkom cvičiacich a že v princípe majú dve veľké úlohy. Prvá je „uvoľnenie“ či neutralizáciu rozporuplných informácií v človeku, ktoré sa tam dostali prostredníctvom nevhodných myšlienok, emócií či skutkov a návykov. Kým táto úloha nie je splnená, dovtedy cvičiaci nemá možnosť účinne meditovať za cieľom dosiahnutia Poznania a tým mantra nemôže plniť svoju druhú úlohu – viesť myseľ k stavu samádhi.

Samádhi je už podľa Rišiho Vjásu cieľom jogy („jógahsamádhi“). Je to „stav“, ktorý nás v duchovnom zmysle „uvoľňuje“ z pút života, ktorý nazývame pozemský a ktorý je obyčajne fixovaný na zmysly a ich vnemy, na osoby, veci a ich vlastnenie, na spoločenskú či majetkovú pozíciu, vplyv, moc a podobne.

Samádhi umožňuje čitta vrtti niródhah, čiže ukľudnenie čitty (informačného poľa mysle) do tej miery, že nepredkladá našej pozornosti žiadne informácie, a teda naše vedomie nie je nimi zaťažované. Vtedy sa objaví doteraz len latentne poznaná skutočnosť, ktorá neskôr zmení vnímanie a hodnotový systém človeka. Vnímanie sa zmení z jednopásmového vnímania (zmyslová a pamäťová úroveň) na viacpásmové (vnímame aj vyššie úrovne existencie).

Pri meditácii vie savita hudba silne pomôcť pri ladení mysle, pri fixovaní pozornosti a je aj „oporou“ pri uvedomení si vyšších úrovní bytia (podľa jogy je 6 základných úrovní vyšších ako úroveň „pozemská“).

HudbaSavita hudba

Savita hudba nie je ani Európska ani Indická - resp. má prvky oboch ale neriadi sa kánonom ani jednej z nich. Používa strunové nástroje (husle, viola, viola d´amour, viola pomposa, citera, monochord, tanpura, ai.), vzduchostlpcové (flauty rôzneho typu), perkusné nástroje (indiánsky bubon, africké bubny, tabla ai.), ladené sklo, ladené tibetské misy, gong, didjeridoo, dažďovú palicu a mnoho iných.

Najdôležitejším prvkom pri savita joge je neustála harmonizácia hudby s  prítomným okamihom a potrebami jogového cvičenia. K tomu je potrebné, aby vznik hudby sa dial na základe inšpirácie. Múzy majú pri savita víkendoch veľa práce.

Pre koho je savita joga vhodná

Savita joga predstavuje jeden z najtradičnejších systémv jogových cvičení dostupných západnému svetu, integrujúca prvky rádža jogy, hatha jogy, mantra jogy, svára jogy i náda jogy. Je vhodná pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o vnútorné dimenzie jogy a pre tých, ktorí ju chcú cvičiť intenzívnejšie. Treba pripomenút, že intenzita sa v tomto zmysle nemyslí iba fyzická, ale aj mentálna a duševná.

Savita joga je dnes známa v Európe aj Ázii. Je dojemné a inšpirujúce mať spätnú väzbu účastníkov kurzov, ktorí nezriedka referujú aj o dosiahnutí transcendovania do dimenzií vyšších, než sme sami schopní predpokladať.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejza M. Timčák

Doc. Ing. Gejza M. Timčák, PhD., profesijne pôsobiaci na Ústave Geoturizmu, Fakulty BERG Technickej univerzity v Košiciach, je dlhoročným lektorom jogy, ako aj zakladateľom dvoch významných záujmových združení v oblasti jogy na Slovensku: Slovenskej asociácie jogy (SAJ) a Spoločnosti priateľov jogy (SPJ). Je členom výboru Európskej únie jogy a jej lektorom.

Joga a meditácia je významnou súčasťou jeho života už vyše 50 rokov - od roku 1975 ju aj učí. Jogu študoval u významných európskych aj indických majstrov, u ktorých mal možnosť si osvojiť radu významných tradičných techník v zmysle klasickej hatha, džňána a rádža jogy. Spoločne s Ivom Sedláčkom vytvoril na základe existujúcich systémov ucelenú sústavu jogových cvičení v sprievode živej hudby s názvom savita joga. V roku 1993 sa stal certifikovaným facilitátorom techniky holotrópneho dýchania.

Gejza M. Timčák pravidelne organizuje kurzy jogy, savita jogy, meditácie i rozvoja ľudského potenciálu doma i po celom svete. Je považovaný za jedného z najskúsenejších lektorov jogy v Čechách i na Slovensku.

Webstránky: www.savitayoga.com, www.spj.saj.sk 

návrat hore