Školy jogy: Nájdite si vhodný typ

 

Koľko ľudí má záujem o jogu, toľko ciest jogy teoreticky môže vzniknúť. Každý sme totiž iní, máme za sebou neopakovateľný príbeh, i rôzne spôsoby poznávania javov. Niekomu stačí vybrať si zo slušného množstva rôznych druhov jogy – od tradičných až po moderné. Iný má potrebu ísť ďalej - vytvoriť si vlastný štýl a vybudovať okolo seba skupinu, ktorá s ním bude zdieľať jeho nadšenie.

Samotné slovo joga, ktoré znamená jednotu tela, mysle a duše, má dnes mnoho významov. V západnom svete sa pod ňou väčšinou myslí cvičenie, ktoré má harmonizačný vplyv na fyzické a psychické zdravie. Východný svet však do celkovej bytosti zahŕňa aj dušu, reprezentujúc kvality ako vnútorná intuícia, láska, ženský/mužský princíp a podobne.

Dnes už existuje veľké množstvo štýlov jogy – mnohé zachovávajú tisícročné tradície a veria, že iba zahrnutím všetkých disciplín môže adept jogy dosiahnuť svoj cieľ. Iné zas účelovo skúmajú iba niektorú z jej oblastí, čím logicky postihujú iba jej časť. Avšak, ako vravel Konfucius, „Aj cesta je cieľ“...

Štyri tradičné cesty jogy

Prapodstata jogy sa formovala s prvotnými názormi na vznik sveta, s čím vznikali aj jogové prístupy skúmania našej evolúcie – a to konkrétne štyri. Sú to štyri základné cesty jogy, po ktorých sa adept jogy môže uberať. Tieto cesty vyjadrujú spôsoby, akými je možné dosiahnuť poznanie, a odzrkadľujú tak štyri základné formy osobností, ktoré sa líšia spôsobom prijímania faktov (intelektuálna, dynamická, emocionálna alebo intuitívna osobnosť).

 1. Karmajoga – je to cesta aktivity, vhodná najmä pre dynamické osobnosti. Vychádza z faktu, že nie sme bez minulosti, ale zároveň máme vzťah k svojej budúcnosti. Táto forma jogy zahŕňa predovšetkým prácu na vlastnej karme a sebe samom, obmedzení vlastného ega a altruistickú činnosť pre iných (teda nesebeckú prácu bez očakávania protihodnoty). Karmajogín sa zrieka plodov svojej činnosti, aby nebol pútaný ich výsledkom. Týmto spôsobom nezanecháva svojou aktivitou karmické následky, a dostáva sa bližšie k svojej vlastnej podstate.
 2. Rádžajoga – je to cesta práce s našou mysľou a telom, a pre mnohých je považovaná za najpraktickejšiu. Nazýva sa aj ako kráľovská cesta, resp. Patandžaliho osemdielna cesta jogy (prvého kodifikátora systému jogy), alebo aštangajoga, ktorej súčasťou je aj hathajoga. Je to najbežnejšia forma praxe jogy, zahŕňajúca ásany, pranajámu (dychové cvičenia), mudry, bandhy, očistné techniky, mantry, a v neposlednom rade i koncentračné a meditačné techniky. Okrem týchto známych techník sem patrí aj systém etických princípov správania sa – tzv. jamy a nijamy, ktoré by jogín mal na svojej ceste dodržiavať. Snahou adepta rádžajogy je ovládnuť telo a myseľ, aby pochopil, že jeho podstatou nie je príroda, ale samotné Vedomie.
 3. Bhaktijoga - je to cesta lásky k Bohu, vhodná najmä pre citovo ladené osobnosti. Podľa tradičných zdrojov je to cesta najrýchlejšia a najľahšia, pretože i samotná cesta znamená naplnenie. Na rozdiel od rádžajogy je bhakti joga omnoho viac zameraná na lásku a túžbu po nej. Táto túžba vedie adepta jogy k Bohu, kde nachádza poznanie a skutočnú spokojnosť. Božskú podstatu sa potom snaží nachádzať všade okolo seba, a všetky jeho činy (meditácie, obrady, odriekavanie, modlitby a mantry) sú nasmerované k Bohu. Výsledkom je stav, v ktorom bhakta cíti zjednotenie s božským princípom.
 4. Džňánajoga – je to cesta jogy založená na pochybovaní a skúmaní vnútornej podstaty človeka. Je vhodná pre intelektuálne osobnosti, pretože na toto skúmanie sa používa rozum. Džňána jogín sa snaží analýzou zložiek vlastného JA dôjsť k poznaniu, ktorá zo zložiek je nemenná, a teda znamená vlastné bytie, jeho podstatu. Toto sebaskúmanie - atmavičára - je možné skrz meditácie, je to však iba časť širšej praxe, ktorá zahŕňa počúvanie slov gurua, rozjímanie, stavy hlbokej meditácie, a vedie až k dokonalému pohrúženiu – teda k samádhi.

Z uvedených ciest sú v súčasnosti najrozšírenejšími formami jogy hathajoga ako súčasť rádžajogy (zahŕňajúca ásany, bandhy, mudry, mantry, relaxáciu, meditáciu), a bhakti joga.

Ďalšie štýly jogytantra joga

Okrem spomínaných hlavných štyroch ciest jogy postupne vznikali ďalšie a ďalšie formy, ktoré istým spôsobom odzrkadľovali stav spoločnosti, v ktorej vznikli. Jedno však majú všetky cesty spoločné – vždy ide o snahu nájsť „svoj stred“, objaviť vieru, vnútornú silu, spojenie, podstatu, lásku....

  • Tantra joga – je rituálna joga, ktorá zjednocuje protiklady javového sveta (mužský a ženský princíp, Šiva a Šakti atď.). Toto zjednotenie je sprevádzané prebudením energie kundalíni (latentne spiacej energie v prvej čakre - múladháre), a dá sa dosiahnuť buď rituálnym sexuálnym spojením, alebo očistnými rituálmi spojenými s vizualizáciou.
  • Kundalíni joga – je blízkou podobou tantra jogy, ale s tým rozdielom, že jej prvotnou snahou je spôsob prebudenia kundalíni. K tomu využíva techniky na prečistenie energetických kanálov (nádí) kvôli voľnému prúdeniu energie, ásany s dlhými výdržami, dychové techniky so zádržami dychu i mantry.
  • Krija joga – je označením pre techniky, ktoré integrujú takmer všetky cesty jogy, a pripravujú jogína pre vyššie stupne jogy. Zahŕňajú cvičenie ásan, rôzne úrovne dýchacích techník, prácu s vedomím, vizualizáciu, prax čakier i mantry.
  • Integrálna joga – je syntézou rôznych postupov, ktoré majú za úlohu integrovať celú našu bytosť do celku a nechať ju splynúť s božským princípom. Zakladateľom a najznámejším predstaviteľom bol Ramana Mahariši.
  • Mantra joga – je založená na očistení mysle pomocou vibrácií a zahŕňa recitáciu mantier, ktoré majú špecifický účel (napríklad podporiť nejakú sféru života). Tieto častokrát - nie však vždy - uctievajú nejakú formu hinduistického božstva, ktoré s touto sférou súvisí.
  • Svára joga – je založená na praxi nosového dýchania a vychádza zo špecifickej charakteristiky nozdier, ktoré skrz rôzne dychové techniky ovplyvňujú biochemické procesy, a tým pôsobia na myseľ i telo.
  • Nádí joga – zahŕňa systém ásan cvičených staticky i dynamicky, mudry, dychové cvičenia s cieľom vyčistiť a spriechodniť energetické kanály nádí, a tým umožniť energii voľne prúdiť všetkými smermi.
  • Sahadža joga – štýl meditačnej jogy, ktorý umožňuje dosiahnuť sebauvedomenie skrz prebudenie energie kundalíni.
  • Savita joga – tradičný systém cvičení, zahŕňajúci cvičenie ásan, dychové techniky i spievanie mantier za sprievodu živej savita hudby. Zakladateľmi sú na Slovensku pôsobiaci skúsený lektor jogy Gejza Timčák, a Ivo Sedláček – významný český hudobník a jogín.
  • Iyengar joga – veľmi rozšírená a prístupná forma terapeutickej jogy, ktorá dáva dôraz na dokonalé prevedenie ásan pomocou rôznych pomôcok. Je vhodná najmä pre začiatočníkov a ľudí so zdravotným obmedzením, ale aj pre tých, ktorí chcú obohatiť svoju prax o techniky anatomického zrovnania v ásanach. Založil ju B.S.K Iyengar.
  • Ashtanga joga – je dynamická a fyzicky náročnejšia forma jogy, ktorá je založená na cvičení ásan striktne zoradených do niekoľkých sérií. Jednotlivé ásany sú spojené vinyasou (prechodmi), dychom uddžají (skrz hlasivkovú štrbinu), bandhami a drišti (cieleným pohľadom). Pritom dochádza k mocnému rozprúdeniu energie i poteniu, ktoré odvádza nečistoty z tela i mysle. Zakladateľom a najvýznamnejším predstaviteľom je Sri K. Patthabi Jois.
  • Power joga – je moderná forma jogy, ktorá učí správnemu držaniu tela, jeho posilneniu a dychu. Vznikla z ashtanga jogy zjednodušením pozícií i striktnosti ich prevedenia. Je založené na pozdrave Slnku, do ktorého sa vradzujú série rôznych cvikov, a tiež pracuje s dychom uddžají i posilnením panvového dna.
  • Vinyasa flow yoga – je dynamická forma jogy založená na dokonalom zladení dychu so sériou ásan, ktoré sú spojené vinyasou. Cvičenie bez prestávky spôsobí, že sa takýmto cvičením zrýchľuje tepová frekvencia, ktorú je následne potrebné utlmiť. Cvičenie jednak svojou intenzitou detoxikuje organizmus, jednak učí pútať pozornosť na dych, čím ho celkovo regeneruje.
  • Bikram joga – je to séria 26 pozícií v stoji, v ľahu na bruchu a v sede, ktoré sa cvičia v miestnosti vyhriatej na 42 stupňov. Intenzívne teplo na jednej strane zvyšuje ohybnosť tela, na strane druhej pôsobí kontraindikatívne na telesne oslabených ľudí. Jej zakladateľom je Bikram Choudhury. Alternatívou je tzv. hot yoga, ktorá sa taktiež cvičí vo veľmi vyhriatej miestnosti, no používa iné zostavy cvikov ako bikram yoga.

Vývoj ide ďalej – aj v joge

Progres sa však nedá zastaviť ani v joge, a s ním vznikajú nové a nové štýly jogy. Niektoré v záujme zachovania tradícií objavujú dávne acro yoga - partnerská joga
techniky a spájajú ich do nového celku, zahŕňajúcou prácu s celou bytosťou (telo-myseľ-duša). Iné zas ponúkajú alternatívy k moderným formám pohybu s prvkami jogy pre ľudí, ktorých spiritualita v klasickej jogovej forme neoslovuje. Takže výber je široký - je len potreba objavovať a skúšať, vybrať si to pravé a potom už pracovať na vlastnej praxi.

  • Partnerská joga – nová forma jogy, v ktorej svoj zážitok z cvičenia zdieľate s niekým iným prináša do jogy nový rozmer –
   učí praktickou formou empatii, podpore, jednote s druhým, komunikácii, i dávaniu a braniu. Využíva k tomu ásany, meditáciu i dychové cvičenia.
  • Acro yoga – táto kreatívna forma jogy spája ásany s prvkami akrobacie, spravidla vedené vo dvojiciach. Samotné cvičenie je náročné na rovnováhu a silu (fyzickú i mentálnu), a tým učí človeka veriť sebe samému i tomu druhému, a odovzdať sa prítomnosti (nechať odísť strach a úzkosť).
  • Hormonálna joga – je to forma terapeutickej jogy, ktorá je zameraná na harmonizáciu činnosti orgánov podieľajúcich sa na tvorbe hormónov (štítna žľaza, hypofýza, vaječníky, žľazy s vnútorným vylučovaním, nadobličky), čím sa zlepšuje funkcia celého tela.
  • Tantrická joga pre ženy – vychádzajúca z tradície tantry, ale zameraná na špecifické potreby žien (posilnenie zdravia, najmä pohlavných orgánov i ženskej sexuálnej energie). V Čechách a na Slovensku sa táto forma jogy spája s hnutím Mohenžodáro a skladá sa z deviatich základných pozícií, ktoré sa postupne rozkladajú do zložitejších 36 ásan.
  • Vzdušná joga – tzv. aerial yoga využíva šály pripevnené k stropu na uchytenie tela, ktoré v rôznych ásanach visí vo vzduchu. Tým sa znižuje tlak na kĺby, zlepšuje sa natiahnutie i pružnosť svalu, a zároveň sa posilňuje celé telo.

Zoznam však zďaleka nekončí – v USA vznikli desiatky iných štýlov jogy – viac či menej pripomínajúc samotnú jogu. Niektoré majú lokálny charakter, iné prenikajú za hranice krajiny a nachádzajú nadšencov aj v ďalších miestach „západného sveta“ – zbežne napríklad jivamukti, anusara, kripalu, jin joga a iné.

Moja cesta štýlmi jogy:

Esenciou mojej praxe je hathajoga, z ktorou som začínala. V oddiele, ktorý som navštevovala mala však značne fyzický ráz – celé cvičenie tvorili prípravné cvičenia a ásany, a na záver veľmi málo pranajámy a krátka relaxácia. Cvičili sa ásany jednoduchšie i zložitejšie vo výdržiach, častokrát vo viacerých variantách. V začiatočnom štádiu mojej praxe mi to vyhovovalo, keďže som od prírody viac rozumovo-pragmatický typ – k duchovnej stránke jogy som si musela postupne nájsť cestu. Skúsila som i power jogu i ashtanga jogu, no na môj vkus boli až príliš silová – v celom cvičení bolo mnoho napätia. Na druhej strane som sa na týchto hodinách naučila „vo svojom strede“ kumulovať energiu, ktorú som mohla pri cvičení využívať. Iyengar joga mi zas ukázala dôležitosť anatomického zrovnania v pozíciách, ktoré žiaden iný štýl jogy nemá tak dobre prepracovaný. Až s využitím jej princípov sa mi podarilo prvýkrát urobiť stoj na hlave (širšásanu).

Postupne vznikla väčšia potreba spestriť svoju prax a začali ma lákať veci týkajúce sa energií. Objavovala som v sebe čoraz väčší záujem o jogovú terapiu, a začala som skúmať fascinujúce pôsobenie vzťahu telo-myseľ-duša. Postupne, ako som získavala hlbšie a hlbšie vedomosti z jogy, začalo mi dochádzať, že bez praxe ďalších techník ako meditácia, harmonizácia čakier i vyladenie svojej bytosti pomocou vibrácie mantier sa ďalej nepohnem - oslovila ma mantra joga. Z pohľadu záujmu o jogovú terapiu si rada vyskúšam i hormonálnu jogu pre ženy. Ako človek milujúci umenie (najmä v pohybovo-výtvarnej forme), mám v snahe hlbšie rozvíjať aj prax nejakej formy cvičenia v pohybe (cvičenie vo vinyase, rituálny „tanec“ kala natyam, tibetsku jantra jogu a pod.), a bližšie spoznať pôsobenie jantier – symbolických geometrických obrazcov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak, ako osobnosť každého človeka nie je jednoliata, tak aj každý z typov jogy nie je úplne striktne oddelený od iného. Bežne sa stáva, že ak nastúpite na cestu jogy, postupne spoznávate svoje vlastné možnosti, čím sa vám otvára nesmierne široký priestor, ktorý joga zahŕňa.

 

 

Získavaním skúseností i poznania jogy môžete plynule objavovať rôzne cesty jogy a využívať tie, ktoré sú vám najbližšie. Tým umožníte rozvíjať v sebe kvality, ktoré vám pomôžu „zdolať svoju vlastnú horu“ a objaviť v sebe svoj potenciál. J

Inšpirácia: I. a J. Knanislovi: Unijóga; časopis Joga Dnes - čísla 2011-13

 

 

 

 

návrat hore