Duchovný symbol jogy - ÓM

 

Pokiaľ sa začnete venovať cvičeniu jogy, skôr či neskôr sa (bez ohľadu na typ jogy) stretnete s jedným duchovným symbolom, ktorého vyobrazenie pripomína číslovku 30. Je ním ÓM – základná mantra jogy, ktorá je tiež považovaná za prapôvodný, prvotný zvuk (tzv. pranava). Nejedna jogová hodina začína spievaním mantry ÓM trikrát za sebou, a ňou i končí.

Podľa tradície bola mantra objavená dávnymi indickými mudrcmi na úpätí Himaláj, ktorým sa zjavila v stavoch najhlbšej meditácie a Realizácie. V jogovej mytológii sa ÓM chápe ako základná kozmická vibrácia, ktorej chvením vznikol vesmír (boh Brahma stvoril svet jej nepretržitým opakovaním). Z tohto prvotného zvuku sa vydelili vibrácie o rôznych frekvenciách, ktoré dali vznik rôznym štruktúram. Duchovný symbol jogy ÓM

ÓM je teda symbolom zjednotenia, absolútna, a reprezentuje minulosť, súčasnosť i budúcnosť. Mantra je spojením troch hlások A-U-M, v ktorých je symbolicky obsiahnuté všetko, čo vo svete existuje:

    • A fyzické telo, hmotný vesmír, vedomá myseľ. BDENIE.
    • U podvedomá myseľ. SNENIE.
    • M najvyššie vedomie. HLBOKÝ SPÁNOK.

Pri zjednotení týchto troch hlások recitujúci „prekračuje“ tri stavy vedomia, a smeruje k štvrtému – absolútnemu a najvyšiemu stavu TURÍJA, ktorý predstavuje konečnú cestu jogína. I najvyššia trojica božstiev má v hláskach AUM svoje symbolické vyjadrenie: A reprezentuje Brahma, U predstavuje Višnu a M je Šiva.

Symbolika piktogramu ÓM vyjadruje všetky štyri stavy nášho vedomia, ktoré znázorňujú oblúky. Najväčší z nich znázorňuje stav bdenia, druhý menší stav hlbokého spánku a horný menší oblúk predstavuje stav snenia. Najvyšší bod reprezentuje stav turíja, ktorý je oddelený polkruhom symbolizujúcim máju (mayu) - ilúziu oddelenosti každého z nás v javovom svete.

Ako používať symbol ÓM

Samotná mantra je v prvom rade určená na recitáciu – opakovaním mantry (tzv. mantra džapa) sústreďujeme pozornosť do bodu medzi obočím (tzv. bhrúmadja) a načúvame jej odozvám v tele. V ideálnom prípade by mantra mala začať vibrovať v oblasti pupku (A), pokračovať v hrudníku (U) a doznieť v bode medzi obočím (M). Takýmto spôsobom môžeme mantru sústredene (nie mechanicky) recitovať 10 – 20 a viac minút.

Mantra sa využíva i pri práci s telesnými energetickými centrami (čakrami) spoločne s bídža mantrami, vizualizáciami a rôznymi ďalšími pokročilejšími technikami tzv. krija jogy. Môže byť i predmetom pozorovania či koncentrácie.

Mantra ÓM sa v alternatívnej medicíne používa i pre účely samoliečenia. Keďže je považovaná za prvotný zvuk, z ktorého vznikol celý vesmír so všetkými jeho hmotnými prejavy i formami života, verí sa, že má potenciu i formy života vrátiť do rovnováhy. Mechanizmus pôsobenia je vysvetlený nasledovne:

Vibrácia AUM „opravuje“ vnútornú inteligenciu tela (t.j. akúsi neviditeľnú riadiacu silu), ktorá vo svete mikrokozmos
u presahuje úroveň DNA i samotné kvantové telo. Táto okom neviditeľná a bežným vnímaním nevnímateľná riadiaca sila stojí za miliónmi procesov, ktoré v tele v každom okamihu prebiehajú. Ak sa nesmierne zložitý a modernou vedou stále 100%-ne nepochopený mechanizmuVnútorná inteligencia telas práce DNA čo i len minimálne vychýli zo svojej „naprogramovanej“ činnosti, začnú sa v našom tele vznikať patogénne situácie (rakovinové bujnenie, biochemická nerovnováha a pod.), ktoré má šancu na najhlbšej úrovni „preprogramovať“ jedine to, čo ju vytvorilo – teda najzákladnejšia, prvotná vibrácia ÓM
.

V praxi sa táto mantra pre účely samoliečby používa v zmysle precíteného recitovania mantry a jej vibrovania v tej časti tela/orgánu, ktoré je
ochorením oslabené. Spravidla sa udáva 20 minút ráno a večer.

Zároveň je meditácia i alopatickou (modernou) medicínou považovaná za jeden zo spôsobov podpornej liečby mnohých populačných ochorení. Spojenie účinkov meditácie s vierou v samoliečenie pomocou prvotného zvuku vykazuje u mnohých ľudí nebývalo pozitívne účinky.

Je zrejmé, že takýto druh "terapie" bude pre mnohých ľudí za hranicou akceptovania sily duchovna. Ak sme však otvorení podnetom nachádzajúcim sa medzi pravou a ľavou hemisférou, či medzi nebom a zemou, tak uvedomenie si sily a výnimočnosti tejto univerzálnej mantry nám môže priniesť liečivý a upokojujúci efekt, ako aj hlbokú duchovnú skúsenosť.

Inšpirácia: J. a J. Knaislovi, Unijóga, Beta Praha, 2007; D. Chopra: Quantum Healing: Exploring the Frontiers of Body/Mind Medicine, 1989, Bantam

* * *

Tip na zaujímavé CD:

 

 I. Sedláček & Gandharva Choir - ÓM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

návrat hore